Privacybeleid

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 informeren wij de bezoekers van onze website over het gebruik van cookies. Wij verwerken persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.

Deze website is eigendom van Van Hecke CSE Je kan hier terecht voor informatie, vragen of opmerkingen.

Contactgegevens
Van Hecke CSE
Schaperstraat 35
9820 Merelbeke
0476 65 88 94
info@vanheckecse.be

Cookies met een laag risico

Deze website maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die de browser opslaat op je computer of mobiel apparaat als je een website bezoekt of als je gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten bijvoorbeeld informatie over je taalvoorkeur zodat we dit niet telkens opnieuw moeten vragen. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website of applicatie correct werkt.

Cookies kunnen zowel door Van Hecke CSE zelf geplaatst worden (“first party cookies”) maar ook door derden (“third party cookies”). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden.

Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot je de browser afsluit (“sessie cookies”) en soms permanent, tot je ze zelf verwijdert (“persistent” cookies).

Welke cookies worden gebruikt bij je bezoek aan onze website?

 • Functionele cookies
  Dit zijn cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar wel noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, en je onze website dus op een nuttige manier kan gebruiken.
 • Analytische cookies
  Deze cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop je onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij.
 • Tracking cookies
  Het gaat voornamelijk om advertentiecookies die door Van Hecke CSE of derden worden geplaatst en sociale plug-ins die door derden worden geplaatst. Sociale plug-ins zijn webcomponenten die ontworpen zijn om inhoud van een externe bron te delen met een sociaal netwerk en die een zekere personalisatie van de externe website mogelijk maken. Sociale plug-ins gaan steeds uit van de betrokken derde partijen. Deze plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te delen via social media ( denk bijvoorbeeld aan de ‘Like- knop’ van Facebook). Onder meer via je browserinstellingen kan je je tegen dergelijke pixels verzetten, klik hier voor meer informatie).
 • Third Party Cookies
  Onze websites kan gebruik maken van facebookpixels. Pixels zijn tools die Facebook ter beschikking stelt aan externe websites voor advertentiedoeleinden. Door je akkoord met deze Cookie Policy, aanvaard je dat dergelijke pixels mogen gebruikt worden om je na je bezoek aan onze website gerichte advertenties te tonen op Facebook. (Onder meer via je browserinstellingen kan je je tegen dergelijke pixels verzetten, klik hier voor meer informatie). Voor het gebruik van deze en andere third party cookies alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze. 

Overmaken aan derden

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de BEDRIJFSNAAM groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met ons verbonden zijn of met enige andere partner van ons .

Wij garanderen dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Verwerkingsdoelen

BEDRIJFSNAAM verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, eventuele profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. (a) toestemming door op “accepteren” te klikken. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je hebt steeds het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

Cookies uitschakelen

Je bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. Je kan onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als je cookies hebt uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat je bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zal kunnen gebruiken.

Als je niet wilt dat onze website cookies op je computer plaatst, kan je dit uitschakelen in je browser via de browserinstellingen:

Hou er wel rekening mee dat wanneer je cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken.

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

Je kan zoals hierboven vermeld de cookies steeds uitschakelen via je browserinstellingen.

Cookies met persoonsgegevens

Indien het betrokken cookie een persoonsgegeven bevat, zoals je IP-adres, dan kan u de volgende rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag aan Van Hecke CSE op het mailadres: info@vanheckecse.be

 • Recht van inzage
  Je hebt het recht om ons te vragen of wij gegevens van je verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.
 • Recht op rectificatie
  Je hebt het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.
 • Recht op gegevenswissing
  Je hebt het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien
  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door ons werden verzameld;
  • je een gegeven instemming heeft ingetrokken;
  • je bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;
  • de persoonsgegevens onrechtmatig door ons worden verwerkt;
  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting; of
  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).
 • Recht op beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien je de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en je je tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, Van Hecke CSE deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van Van Hecke CSE zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.
 • Recht op overdraagbaarheid
  Je hebt het recht ons te vragen de persoonsgegevens die wij van jou hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door ons berust op je toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Inbreuk in verband met je persoonsgegevens

Wij stellen alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op je persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor je rechten en vrijheden, zullen wij je onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Mocht je toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).